I. Definice

Pojmy použité v Obchodních podmínkách znamenají:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační subjekt, který není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům, který provádí objednávku v rámci obchodu;

2. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

3. Obchodní podmínky - tyto Obchodní podmínky pro poskytování elektronických služeb jako součást internetového obchodu http://www.drezy-brenor.cz/;

4. Internetový obchod (Obchod) – webová stránka dostupná na adrese http://www.drezy-brenor.cz/, jejímž prostřednictvím může zákazník provádět objednávky;

5. Zboží – produkty prezentované v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi BRENOR Sp. z o.o. a zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek obchodu;

7. Zákon o právech spotřebitelů - zákon o právech spotřebitelů (§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník );

8. Zákon o poskytování elektronických služeb – o poskytování elektronických služeb ze dne 5. června 2008, (Podle zákona č. 127/2005 Sb.);

9. Objednávka – Prohlášení zákazníka o vůli, směřované přímo na uzavření kupní smlouvy, zejména s uvedením druhu a čísla zboží.


II.
Obecné ustanovení

1. Tato nařízení definují podmínky pro používání internetového obchodu dostupného na adrese http://www.drezy-brenor.cz/.

2. Tato nařízení jsou předpisy uvedenými v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

3. Internetový obchod drezy-brenor.cz, který působí na adrese http://www.drezy-brenor.cz/, je veden společností Brenor sp. z o.o., ul. Okres 16, 64-150 Brenno, NIP: 697-219-54-60, REGON: 300407608. Zapsán do Národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, obchodní oddělení IX národního soudního rejstříku, pod číslem 0000538988.

4. Tyto Obchodní podmínky definují zejména:

- pravidla pro registraci a používání účtu jako součást internetového obchodu;

- podmínky pro odesílání objednávek prostřednictvím internetového obchodu;

- pravidla pro uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.

5. Vzužívání internetového obchodu je možné za předpokladu, že zákazníkem používaný systém ICT splňuje následující minimální technické požadavky: zařízení s přístupem do internetu.

6. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by mít přístup k počítači nebo jinému zařízení s přístupem k internetu.

7. V souladu s platnými zákony si společnost Brenor sp. z o.o. vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím online obchodu na osoby, které jsou starší 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedeném upozornění.

8. Zákazníci mají přístup k těmto Obchodním podmínkám kdykoli. prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu http://www.drezy-brenor.cz/ a mohou si je stáhnout a vytisknout.


III.
Podmínky pro používání internetového obchodu

1. Registrace jako součást online obchodu je dobrovolná. Zákazník může provést objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení a přijetí těchto Pravidel.

Registrace probíhá vyplněním a potvrzením registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek obchodu

Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Obchodních podmínek a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

Brenor sp. z o.o. může Zákazníka zbavit práva využívat Internetový obchod, stejně jako omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům Internetového obchodu, s okamžitou platností, v případě, že Zákazník poruší Obchodní podmínky, zejména kdy:

- uvedl během registrace v internetovém obchodě nepravdivé údaje, nepřesná nebo neaktuální data zavádějící nebo porušující práva třetích osob,

- poruši osobní práva třetích osob prostřednictvím internetového obchodu, zejména osobní práva ostatních zákazníků internetového obchodu,

-dopustí se jiného jednání, které bude Brenor sp. z o.o. považovat za neslučitelné s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující dobré jméno Brenor sp. z o.o..

Osoba, která byla zbavena práva využívat internetový obchod, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu Brenor sp. z o.o.

2. Za účelem zabezpečení přenosu zpráv a dat v souvislosti se službami poskytovanými na webových stránkách internetový obchod přijímá technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabraňující získávání a úpravování osobních údajů zasílaných neoprávněnými osobami na internetu.

3. Zákazník je povinen zejména:

- neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, očerňuje jiné osoby nebo porušuje osobní práva a práva třetích stran,

- používání internetového obchodu způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

- neprovádění činností jakými jsou: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných komerčních informací (spam),

- používání internetového obchodu způsobem, který neobtěžuje ostatní zákazníky a samotnou firmu Brenor sp. z o.o.,

- využití veškerých obsahů vytvořených v rámci internetového portálu pouze pro osobní potřebu,

- používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území České republiky, ustanoveními nařízení a obecnými pravidly používání internetu.

 


IV. Postup uzavření kupní smlouvy

1. Chcete-li uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím online obchodu, přejděte na web http://www.drezy-brenor.cz/, proveďte výběr a proveďte další technické kroky na základě sdělení a informací, které jsou uváděny na internetové stránce.

2. Výběr objednaného zboží zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.

3. Při provádění Objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující zaslání Objednávky - má Zákazník možnost upravit zadané údaje a výběr Zboží. Postupujte podle zobrazovaných zpráv a podle informací dostupných na webu.

4. Po uvedení Zákazníkem Internetového obchodu všech nezbytných údajů, zobrazí se shrnutí provedéné Objednávky. Souhrn zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat opis vybraného zboží nebo služby, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.

5. Pro odeslání Objednávky je nutné souhlasit s obchodními podmínkami, souhlasit s ochranou osobních údajůa stisknout tlačítko potvrzující odeslání Objednávky.

6. Uváděné informace o Zboží na internetových stránkách obchodu, představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odeslání objednávky zákazníkem stanoví souhlas s uzavřením kupní smlouvu se společností Brenor sp. z o.o. v souladu s předpisy. Smlouva se považuje za uzavřenou ve chvíli přijetí Objedávky Zákazníka do systému Internetového obchodu, za předpokladu, že objednávka odpovídá obchodním podmínkám. Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mail s potvrzením všech podstatných částí objednávky.

7. Kupní smlouva je uzavřena v češtině a je v souladu s Obchodními podmínkami.

V. Závěrečná ustanovení

1. Řešení případných sporů mezi Brenor sp. z o.o. a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl.¨22 [1] občanského zákoníku podléhá příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.

2. Řešení případných sporů mezi Brenor sp. z o.o. a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl.22 [1] občanského zákoníku, podléhá příslušnému soudu podle sídla Brenor sp. z o.o..

3. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení polského práva.
4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password