Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. "ciasteczkach").

zamknij

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego


§1 DEFINICJE


1.Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą BRENOR.  Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym http://brenor.pl

2.Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Brenor sp. Z O.O. z siedzibą w Brenno przy ul. Okrężna 16, 64-150 Wijewo posiadający numer NIP 697 – 219- 54 – 60 oraz numer REGON 300407608.
Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
   a.  poczty tradycyjnej:
        Brenor sp. z o.o. , ul. Okreżna 16,  64-150 Wijewo
   b.  telefonu pod numerami:    
        (+48) 68 388 17 69,  (+48) 68 388 31 61, (+48) 609 94 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:30
   c.  poczty elektronicznej pod następującymi adresami:
        biuro@brenor.pl

3.Klient – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Jeśli klient, korzystający ze Sklepu nie jest konsumentem to zastosowanie z pierwszeństwem przed postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują dodatkowo Ogólne Warunki Sprzedaży.

4.Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

5.Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY


1.Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach, stronach Sklepu dot. poszczególnych produktów.

2.Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy kupna towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3.Klient zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

4.Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

5.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu lub Ogólnych Warunków Sprzedaży, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1.Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 14 dni od momentu potwierdzenia wpływu płatności, jednak nie później niż do trzydziestu dni, licząc od dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy.

2.Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w pozycji  Dostawa z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

3.W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient-konsument  pozostaje wówczas uprawniony do anulowania zamówienia.

4.W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na zamówienie” lub w przypadku czasu realizacji przekraczającego 14 dni, Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

5.Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:
   a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: Brenor Sp. z o.o , ul. Okrężna 16, 64-150 Brenno,
       Bank Spółdzielczy, numer rachunku: 95 8669 0001 2022 0082 3973 0001
   b. gotówką przy odbiorze

6.Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

7.Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski są ograniczone i  wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.

8.Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT w formie drukowanej, która zostanie dostarczona Klientowi wraz z zamówieniem.

§ 4. ODBIÓR TOWARU


1.W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych – pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zestaw zawiera wszystkie niezbędne do zamontowania towaru elementy  oraz czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem, tj. właściwy kolor oraz model zamówionego towaru.

2.Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2.Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, na niektóre towary Sprzedawca lub producenci udzielają dodatkowo gwarancji. Informacja o uprawnieniach z tytuł gwarancji jest uwidoczniona w opisie towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia). Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Dokument Gwarancji dostarczany wraz z towarem lub na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie Gwarancji.

3.Klient może złożyć reklamację  pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres e-mail biuro@brenor.pl

4.Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

5.W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 7-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny, wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

6.Klient-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

7.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: biuro@brenor.pl W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości zawiadomi  Klienta o skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej informacji e-mail.

9.W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta-konsumenta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

10.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Sprzedawca prosi o dokonywanie zwrotu towaru na poniższe adresy:
Brenor Sp. z o.o. (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-14)
Kierzno 27
67-112 Siedlisko

13.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
        który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
        przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;
   b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
        nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń
        o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
        służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
        opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
        zostało otwarte po dostarczeniu;
    f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
        nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   g.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
        umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
        od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   h.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
        lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
        żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
        prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
        w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j.   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   k.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
   l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
       samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  
       kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m. o dostarczanie treści cyfrowych,
       które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
       konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
       o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI


1.Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

2.W trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, sklep korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2.Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej http://brenor.pl.

3.Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

4.Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:
   a. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące:  jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8,
       Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
   b. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści.

2.Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.