-Osobní údaje zákazníků internetového obchodu (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, země, informace o provedených objednávkách, datum narození)

-Osoby zasílající dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailu a telefonu (základní kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) poskytnuté osobami v souvislosti s dotazy zaslanými správci)

-
Osoby, kte se přihlásili k odběru Newsletteru (e-mailová adresa uvedená osobou při přihlášení k odběru newsletteru)

*  -
S údaji firem se zachází jako s osobními údaji pouze v situaci, kdy to umožňuje identifikaci osob, které se jich týkají. Údaje kapitálových společností nejsou považovány za osobní údaje.


Behaviorální reklama

Kromě údajů popsaných v předchozím odstavci Brenor zpracovává údaje osob navštěvujících internetový obchod www.Brenor sp. z o.o. pro účely behaviorální reklamy - zobrazování reklam uživatelům, které jsou přizpůsobeny dle jejich preferencí (podle čl.6 odst.1 písm. F) GDPR - oprávněný zájem správce údajů, kterým je přímý marketing - pokud souhlasíte s používáním cookies). Tento proces je podrobně popsán v části „Informace o souborech cookie“ níže.


Za jakých podmínek zpracovává správce moje osobní údaje?

Pravidla pro zpracování vašich osobních údajů jsou uvedena níže (zejména je vysvětleno, kdo k nim má přístup, jak dlouho jsou uchovávány a jaké jsou důvody pro jejich zpracování).

Osobní údaje zákazníků internetového obchodu

- Účely a důvody zpracování Vašich osobních údajů. Údaje budou zpracovávány za následujícím účelem (a na základě následujících zákonných důvodů):

• Předpoklady a vedení účtu v internetovém obchodě Brenor sp. z o.o., včetně
vykonávaní ustanovení nařízení (podle čl.6 odst.1 písm. B) GDPR - nutnost zpracovávat údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, ktteré se údaje týkají) (účet bude vytvořen pouze po výběru příslušné možnosti)

• Plnění objednávek zadaných v internetovém obchodě Brenor sp. z o.o., včetně zasílání informací o stavu objednávek a provádění případných
vrácení zboží nebo reklamací (podle čl.6 odst.1 písm. B) GDPR - nutnost zpracování údajů k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, které se údaje týkají)

Kontextová reklama - zobrazování reklam uživatelům, kte nejsou přizpůsobené jejich preferencím (podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem správce údajů, kterým je přímý marketing)

Behaviorální reklama - zobrazování reklam uživatelům, které jsou přizpůsobeny jejich preferencím (podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem správce údajů, kterým je přímý marketing - v případě souhlasu s použitím cookies)

Přímý marketing vlastních produktů nebo služeb, a to i prostřednictvím e-mailu / SMS (pokud souhlasíte se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky) (podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem správce přímý marketing)

Za účelem uplatňování, vymáhání nároků nebo ochrany proti těmto nárokům (podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem správce údajů, který je domáhat se a bránit se proti nárokům)

 

- Odběratelé dat Údaje zákazníků online obchodu mohou být zpřístupněna:

subjekty oprávněné podle zákona.

• provozovatelé internetových plateb

kurýrním společnostem doručující objednané zboží

• Přístup k údajům na základě příslušných smluv lze poskytnout také poskytovatelům služeb IT, kteří zpracovávají údaje jménem společnosti Brenor (zejména poskytovatel hostingu a společnosti poskytující řešení pro hromadné zasílání e-mailů).

- Doba uchovávání údajů zákazníků internetového obchodu. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu budou uloženy, dokud nebude účet v internetovém obchodě odstraněn (v případě jeho založení) a poté po dobu požadovanou zákonem (zejména vyplývající ze zákona o účetnictví). Osobní údaje zákazníků, kteří provádějí jednorázové nákupy, budou uchovávány po dobu požadovanou příslušnými zákony (zejména vyplývajícími ze zákona o účetnictví).

- Automatizované rozhodování, včetně profilování. Pro implementaci výše popsaných činností používá Brenor profilování, tj. využití vybraných osobních faktorů k analýze preferencí této osoby (tj. zejména k zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatelů a přizpůsobení odeslaných newsletterům na základě preferencí Uživatele na webových stránkách internetového obchodu). Podrobnosti o využití této technologie naleznete níže v části „Informace o souborech cookie“.

- Dobrovolné / nutnost poskytovat údaje

Poskytování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je dobrovolné, je však nezbytné k založení účtu.

• Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo je dobrovolné, je však
nezbytné k realizaci objednávky.

• Poskytnutí osobních údajů týkajících se dat
umu narození je dobrovolné a jejich neposkytnutí nemá žádné negativní důsledky.

• Souhlas se zasíláním obchodních informací je dobrovolný a jeho nedodržení nemá žádné negativní důsledky.


Osoby, kte zasílají dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailu a telefonu

- Účely a důvody zpracování údajů. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem elektronické korespondence a provádění opatření přijatých na vaši žádost (Důvpdem pro zpracování údajů je oprávněný zájem správce údajů, který provádí elektronickou korespondenci a provádění opatření přijatých na žádost osob, kterých tyto údaje se týkají).

-
Odběratelé údajů. Tyto údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zákona. Přístup k údajům na základě příslušných smluv lze poskytnout také poskytovatelům infrastruktury a IT služeb, kteří zpracovávají údaje jménem společnosti Brenor.

- Doba uchovávání. Osobní údaje zpracovávané správcem budou uchovávány po dobu elektronické korespondence a poté pro účely archivace po dobu stanovenou v pokynech pro správu správce.

- Dobrovoln
é / povinnost poskytnout údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro výměnu elektronické korespondence nebo pro přijetí opatření přijatých na vaši žádost.


Osoby, které se přihlásili k odběru služby Newsletter

- Účely a důvody zpracování údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely - zasílání informací o produktech a akcích dostupných v obchodě Brenor sp. z o.o. prostřednictvím služby Newsletter (podle čl. 6 odst. 1 písm. F) - oprávněný zájem správce údajů, kterým je přímý marketing v souvislosti se souhlasem uděleným k zasílání obchodních informací)

- Příjemci údajů. Tyto údaje mohou být sdíleny:

• subjekty oprávněné
na základě zákona

• Přístup k údajům na základě příslušných
smluv lze udělit také poskytovatelům infrastruktury a poskytovatelům IT služeb (včetně hostingových společností a společností poskytujících e-mailová marketingová řešení), kteří zpracovávají údaje jménem společnosti Brenor.

- Doba uchová
. Vaše osobní údaje budou uloženy, dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování nebo dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních informací

• Automatizované rozhodování, včetně profilování Za účelem
realizace výše popsaných činností, používá Brenor profilování, tj. Použití vybraných osobních faktorů k analýze preferencí této osoby (tj. Zejména personalizace zasílaných newsletterů na základě chování uživatele na webových stránkách internetového obchodu). Podrobnosti o použití této technologie naleznete níže v části „Informace o souborech cookie“.


Dobrovolnost / povinnost poskytovat údaje, Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k příhlášení se do služby NEWSLETTER.


Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů


- Automatizované rozhodování. Při zpracování osobních údajů společnost Brenor
neprovádí rozhodnutí automatizovaným způsobem, s výjimkou profilování uživatelů za účelem zobrazení popsané behaviorální reklamy. Tento proces je podrobně popsán v části „Informace o souborech cookie“ níže.

- Zpracování údajů pro účely
vymáhání a obrany proti nárokům a vedení statistik. Osobní údaje založené na oprávněném zájmu správce údajů mohou být společností Brenor zpracovávány také za účelem obrany proti nárokům a za účelem vymáhání možných nároků a za účelem vedení statistik.

- Přenos dat mimo EOG Brenor. Nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím zemím (tj. zemím mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodním organizacím.


Jaká práva mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů společností Brenor?

Máte právo na:

- požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu,
odstranění a omezení zpracování, jakož i přenesení svých osobní údaje;

- odvolat
kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zachování shody zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

- vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

- podání stížnosti u
dozorčího orgánu (PUODO - předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)


Po přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla máte kdykoli možnost prohlížet a upravovat sv
é údaje na stránkách obchodu. V případě, že zapomenete heslo nebo nastanou jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese.


Kde se mohu obrátit
s otázkami týkající se zpracování mých osobních údajů a realizací mých práv?

Veškeré dotazy a prohlášení týkající se výše uvedeného práva by mělo být zasíláno na následující kontaktní údaje:

Kontaktní údaje správce údajů:

Brenor sp. z o.o., ul. Okrężna 16,64-150 Brenno
e-mail: 
info@drezy-brenor.cz

Kontaktní údaje
inspektora pro ochranu osobních údajů:
e-mail: 
info@drezy-brenor.cz


Informace o souborech cookie

Jaké údaje shromažďuje online obchod automaticky při používání webových stránek?

Při prohlížení stránek internetový obchod neshromažďuje automaticky žádné údaje, s výjimkou údajů obsažených v souborech uvedených níže.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Cookies jsou malé textové soubory odeslané online obchodem a uložené ve vašem počítači, které obsahují určité informace týkající se vašeho používání webových stránek a online obchodu. Soubory cookie používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou,
po uzavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají také po ukončení používání webových stránek a používají se k ukládání informací, jako je vaše heslo nebo přihlášení, což zrychluje a usnadňuje používání webových stránek.

Internetové stránky používají následující typy souborů cookie:

- cookies umožňující používání služeb dostupných na webových stránkách, např.
ověřovací soubory cookies používané pro služby, které vyžadují ověření v rámci webových stránkách

- „výkonnostní“ cookies, umožňující shromažďování informací o
způsobu využívání webových stránek

- „funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ zvolených uživatelem
nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní

- marketingové cookies, umožňující zobrazování reklam uživatelům, které jsou přizpůsobeny jejich preferencím

Internetový obchod používá níže uvedené soubory cookie k následujícím účelům:

- udržování relace uživatele Webové stránky (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webové stránky

- přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek, tyto soubory umožňují rozpoznat
přístroj uživatele webových stránek a správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním potřebám

-
tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah

- pro účely behaviorální reklamy - zobrazování reklam uživatelům přizpůsobeným jejich preferencím (podle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR -
zákonem oprávněný zájem správce údajů, kterým je přímý marketing - v případě souhlasu s použitím cookies)


V mnoha případech umožňuje software používaný k
prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění na vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Internetový obchod informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách Webu. Více informací o cookies je k dispozici v sekci „Nápověda“ v nabídce prohlížeče

Kromě cookies může internetový obchod také shromažďovat údaje, které běžně shromažďují správci internetových systémů jako součást tzv. loginy nebo záznamy. Informace obsažené v protokolech mohou obsahovat Vaš
í IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatel internetu a adresu stránky, ze které jste vstoupili na web.

Některé podstránky na
Webových stránkách a jiné komunikační prostředky mohou obsahovat tzv. „web beacons“ (tzv. elektronické obrázky). Web beacons vám umožňují přijímat informace, jako je IP adresa počítače, na který byla zobrazena stránka, na kterou web beacon byl umístěn, číslo URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a také informace obsažené v cookies, abychom mohli posoudit účinnost našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a použity pro účely statistické analýzy a vyhodnocení globálního pohybu uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou spojovány s osobními údaji, které jste poskytli.

 

Technická opatření a vaše povinnosti

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby chránil vaše data před činnostmi třetích stran. Opatření, která podnikáme, se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovat v tajemství své přihlašovacího jména a hesla k webové stránce a nesdílet je třetím osobám. Pamatujte, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, kromě případů, kdy se přihlašujete na web. Pro zabránění použití vašeho účtu neoprávněnými osobami, po ukončení používání webových stránek odhlaste se.

Závěrečné ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Jiné webové stránky

Jako součást webových stránek se mohou čas od času objevit odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a online obchod za ně v žádném případě nenese odpovědnost. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní podmínky a ochranu osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst. Internetový obchod nenese odpovědnost za pravidla nakládání s údaji na těchto webových stránkách.


Dotazy a výhrady

Dotazy a výhrady týkající se těchto podmínek ochrany osobních údajů lze zaslat na: info@drezy-brenor.cz

 

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password